Om EFT

EFT metod – EMOTIONALLY FOCUSED THERAPY FOR COUPLES

Detta är en otroligt intressant bok skriven för par och terapeuter. Beställ den genom bokförlagets hemsida www.ordglob.se

Om EFT

Emotionally Focused Therapy är en evidensbaserad metod för parterapi som även kommer att omfatta individuell psykoterapi och familjeterapi. Metoden är skapad av Dr Sue Johnson och bygger på humanistisk psykologi, systemteori och anknytningsteori.

Arbetet med paret sker stegvis och terapeuten guidar paret genom tre viktiga vändpunkter som leder till en omstrukturering av relationen. Att kartlägga samspelsmönstret är ett första viktigt steg på vägen. Sedan fördjupas arbetet mer intrapsykiskt med båda.

Målet för terapin är en känslomässigt trygg relation där paret kan vända sig till varandra med sina innersta tankar, känslor och behov på ett sådant sätt att partnern närmar sig. Relationen definieras om från otrygg till trygg vilket för med sig positiva inre bilder av den egna personen, av partnern och av relationen.

Studier på par som genomgått EFT-terapi visar att mellan 70-75 % blir helt kvitt sina problem och ytterligare 15-20 % får en förbättrad relation. Vid uppföljningsstudier ett par år efter avslutad terapi, fortsätter paren att förbättra sin relation.

En EFT-terapi omfattar vanligtvis 8-20 samtal. Vid trauma och anknytningsskador får man räkna med fler samtal.

Vad betyder EFT?

EFT betyder Emotionally Focused Therapy for Couples eller på svenska Emotionellt Fokuserad Parterapi. EFT har utvecklats i USA och Kanada av framför allt Susan Johnsson och Lesley Greenberg sedan tidigt 80-tal. Susan Johnson är chef för ICEEFT, the International Center for Excellence in EFT, Ottawa, Kanada. Hon hör till en av de främsta psykoterapeuterna och forskarna inom parterapin i världen idag.

Vad innebär EFT?

Tankegångarna bakom EFT bygger på att relationer är kärnan i mänsklig existens. Forskning visar att emotionellt välfungerande relationer bidrar till god fysisk och psykisk hälsa. Vid University of British Colombia i Kanada, har EFT utvärderats vetenskapligt och visar på mycket goda resultat. Vad de par som ingått i studierna uppvisade 73 % en varaktig positiv förändring av relationen efter genomgången behandling.

Hur fungerar EFT?

Många olyckliga par har fastnat i negativa samspelsmönster som ständigt upprepas. Man försöker om och om igen att nå fram till varandra men förstår inte varandras reaktioner och beteende. Det negativa blir mer och mer befäst. EFT arbetar med att hjälpa paret att se och förstå samspelsmönstret där båda är inblandade. Mönstret blir den gemensamma fienden, inte partnern. Bit för bit ökar förståelsen för både det egna och partnerns agerande och känslor. När man kan uttrycka sina innersta behov och önskemål till partnern och det mottas med respekt och öppenhet, förändras samspelsmönstret. Ett förtroende växer fram som främjar dialog, intimitet och vi-känsla. Det destruktiva mönstret ersätts med ett konstruktivt.

Fungerar EFT på alla par?

EFT fungerar bra på alla par som känner ett engagemang i sin relation och vill fortsätta leva tillsammans. Forskning visar att problemens svårighetsgrad inte är avgörande för terapins framgång. Det har större betydelse att det finns en motivation att förändra relationen och att kontakten med terapeuten fungerar bra. Man får räkna med 8-12 samtal, ibland fler. Om våld eller missbruk förekommer rekommenderas inte EFT.

Vad är ett samspelsmönster?

I en kärleksrelation förväntar man sig att ge och få kärlek, närhet, sex, omtanke, stöd, uppskattning, engagemang, trygghet, gensvar, förståelse mm. När man inte når fram till sin partner eller upplever att det partnern borde ge uteblir kan man reagera på olika sätt. Det är vanligt att man visar sin frustration genom ilska och irritation eller genom att bli tyst och dra sig undan. Underliggande känslor handlar ofta om otillräcklighet, värdelöshet, ensamhet och ledsenhet. Båda kämpar för relationen men på helt olika sätt och man förstår inte varandra utan börjar tänka negativa tankar om sig själv och den andre. Det finns stor risk att paret i varje ny kritisk situation upprepar samma mönster vilket innebär att avståndet växer och tron på relationen börjar gå förlorat.

Vilket är det vanligaste samspelsmönstret?

Det allra vanligaste samspelsmönstret är att den ene i sin strävan att få kontakt, prata ut eller lösa problem blir mer och mer aggressiv och anklagande vilket leder till att den andre, i sin önskan att rädda sig själv och relationen, blir tyst och drar sig tillbaka. Ju större tystnad och tillbakadragande den ene visar desto mer frustrerad och aggressiv blir den andre. Båda fångas i detta mönster och det är mycket lätt att tolka den andres beteende negativt. Det är svårt att på egen hand se mönstret som båda bidrar till och ännu svårare att bryta det.

Vad är det unika med EFT?

EFT formar om relationen på så sätt att båda blir mer trygga och känslomässigt öppna mot varandra. Medvetenheten om egna och den andres beteenden, känslor och behov ökar vilket leder till en nedtrappning av konfliktnivån och en helt annan förståelse växer fram. Modellen blir en kombination av parterapi och egenterapi med en mycket kraftfull dynamik eftersom båda finns närvarande i terapin. Resultatet blir stabilt och hållbart över tid. Relationens kvalitét blir mycket bättre och paret blir tillsammans bättre rustat att möta såväl glädje som de svårigheter livet bjuder.